SÄÄNNÖT 21.10.2019

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Mälkiä-Kanavansuun asukasyhdistys ry ja toimialueena Lappeenrannan Mälkiän ja Kanavansuun asuinalueet. 

2 § Tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Mälkiä-Kanavansuun alueen asumisviihtyisyyttä ja vaikuttaa  kunnan ja valtion elimiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi sekä aktivoida jäseniään asukastoimintaan. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton. 

3 § Toiminta 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää erimuotoisia kilpailuja, juhlia, talkoita ja muuta samantapaista toimintaa. Toimintansa tueksi yhdistys voi toimeenpanna keräyksiä ja arpajaisia hankittuaan niihin asianomaisen luvan, sekä anoa kunnan ja valtion avustuksia. 

4 § Jäsenet 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka vaan, alle 18-vuotias vanhempiensa suostumuksella. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsen voi olla vuosi- tai ainaisjäsen. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, jolloin jäsenyys katsotaan alkaneeksi. Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa. 

5 § Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenistä, joiden toimikausi on kaksi (2) vuotta, on vuosittain puolet erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut  tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Hallitus voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja työryhmiä. 

6 § Hallituksen kokoukset 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta  tarvittaessa tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet  (4) muista hallituksen jäsenistä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten  mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.  

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 § Talous 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa hyväksyvä lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa  ennen vuosikokousta. 

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta jakamalla kutsu kirjallisena jäsenille tai ilmoittamalla kokouksesta lehti ilmoituksella, sähköpostitse tai tekstiviestillä. 

10 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat (2). 

2. Todetaan kokouksen laillisuus, osanottajat ja päätösvaltaisuus. 

3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi  kalenterivuodeksi. 

4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja 2 vuodeksi ja jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi toiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa 

5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään helmi-maaliskuussa: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat (2). 

2. Todetaan kokouksen laillisuus, osanottajat ja päätösvaltaisuus. 

3. Käsitellään vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto. 

4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti vaatii. Kokous on pidettävä seitsemän päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee  päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen  purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat  luovutetaan Suomen Punaiselle Ristille.